ALGEMENE VOORWAARDEN 4HOME

1. 4HOME is een eenmanszaak gevestigd in Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

onder nummer 70125562.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen

tussen 4HOME en een wederpartij, ook na het einde van een overeenkomst, tenzij partijen

schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene voorwaarden die door

een wederpartij worden gehanteerd, worden door 4HOME uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. 4HOME heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit

aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een

proportionele prijs.

4. Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de bij 4HOME gebruikelijke vergoeding van

toepassing. 4HOME heeft het recht om drie maanden na het aangaan van de overeenkomst

tussentijdse wijzigingen in voornoemde richtprijzen aan de wederpartij door te berekenen.

5. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van 4HOME een schriftelijke

opdrachtovereenkomst heeft ontvangen. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in

redelijkheid door 4HOME vastgesteld.

6. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de wederpartij geen recht op overdracht van negatieven,

of ander origineel (RAW) opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. De eigendom van de foto's blijft

in ieder geval berusten bij 4HOME en geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze

dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij nog niet het geheel heeft voldaan aan enigerlei

verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met 4HOME dan ook behoudens gebruik voor

afloop van de betalingstermijn.

7. Klachten dienen binnen 3 werkdagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk aan 4HOME

kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht

komt te vervallen. Indien een klacht gegrond is, zal 4HOME de werkzaamheden alsnog verrichten

zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden.

Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

8. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan

afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht

afzonderlijk van waarde is.

9. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken

van een termijn van 30 dagen is de wederpartij in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd,

verhoogd met 2%. Is de wederpartij in verzuim of schiet hij op andere wijze in het nakomen van een

of meer van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle

redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. Wanneer

opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van

4HOME op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige

betaling van de factuur van 4HOME.

10. Indien aannemelijk is dat 4HOME hogere kosten heeft gemaakt of meer uren heeft moeten

maken dan overeengekomen, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor

vergoeding in aanmerking.

11. De wederpartij verricht de aan 4HOME verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op

compensatie behoudens verrekening met verrekenbare voorschotten, die hij aan 4HOME heeft

verstrekt.

12. Indien toestemming tot gebruik van een fotografisch werk wordt verleend, omvat dit uitsluitend

het recht tot het gebruik, in ongewijzigde vorm, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de

overeenkomst voor ogen stond. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of

andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke

toestemming van 4HOME. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of

omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven,

die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien. Geen enkel

eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht op door 4HOME aan wederpartij geleverde beelden

wordt aan wederpartij overgedragen.

13. Tenzij anders overeengekomen heeft 4HOME het recht om de foto's ten behoeve van de eigen

marketingdoeleinden te gebruiken, waaronder (maar niet beperkt tot) publicatie op de website van

4HOME.

14. De wederpartij die niet in gebreke is, krijgt het niet- exclusieve en niet- overdraagbare recht de

aan wederpartij geleverde beelden voor onbepaalde tijd te gebruiken, al dan niet als

ontwerpelement in websites, brochures, advertenties, huisstijl, decoraties, tijdschriften en kranten

voor zover wederpartij daarvan de (belangrijkste) rechthebbende is.

15. Elk gebruik van een foto dat niet is overeengekomen of waar geen schriftelijke toestemming voor

is gegeven, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van 4HOME. Het is de wederpartij

niet toegestaan de beelden zelf te koop aan te bieden of de beelden aan een derde partij of andere

organisatie aan te bieden voor gebruik, tenzij anders overeengekomen. Mocht een andere

organisatie of derde partij dan wederpartij gebruik van de beelden willen maken dient de

wederpartij of derde partij contact op te nemen met 4HOME voor een aangepaste licentie voor

gebruik. Bij inbreuk komt 4HOME, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op

schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de bij 4HOME

gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik.

16. De naam '4HOME' of www.4home.nu dient duidelijk bij een redactioneel gebruik te worden

vermeld, al dan niet in een colofon. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt 4HOME een extra

vergoeding toe, zonder overigens enig recht te verliezen, van tenminste twee maal het

offertebedrag.

17. Bij publicatie door middel van drukwerk van een fotografisch werk in welke vorm dan ook, dient

de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een onbeschadigd bewijsexemplaar van de

publicatie aan 4HOME te doen toekomen.

18. 4HOME is niet aansprakelijk voor schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is

van grove schuld of opzet aan de zijde van 4HOME of door hem ingeschakelde personen. De

aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

19. Zowel 4HOME als de wederpartij heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in

geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

20. Alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door

Nederlands recht.

21. 4HOME heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen

technisch en creatief inzicht uit te voeren.

22. De huurder mag de meubilering niet aan derden verhuren, in bruikleen geven of op andere wijze

in bezit geven. De gehuurde meubilering mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waartoe het

bestemd is. De huurder is tot het moment dat de meubilering weer in het bezit is van 4Home

aansprakelijk voor eventuele schade, vervuiling of vermissing, hoe ook veroorzaakt, aan de meubels

toegebracht of ontstaan, ongeacht als deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of niet

ervan toedoen door derden of niet. In geval van schade, vervuiling of vermissing dient de huurder

4HOME onmiddellijk op de hoogte te stellen.

23. 4HOME draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te

stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit; na contractbeëindiging vervallen de voorwaarden zoals

in opdrachtverstrekking beschreven zijn. Verhuizing dienen binnen de contractperiode te

geschieden. Na contractbeëindiging vervallen de niet- uitgevoerde verhuizingen en/of opdrachten.

De door 4Home opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen. De levertijd gaat in

op het moment dat de opdrachtgever van 4Home een schriftelijk opdrachtovereenkomst heeft

ontvangen.

24. In geval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt 4HOME

ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst. Onder overmacht wordt mede verstaan een

omstandigheid waar 4HOME geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

25. 4HOME is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen. De opdrachtgever

zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van 4HOME voor het juiste gebruik daarvan en

voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur

van de huur van meubels en/of accessoires en verhuizingen is vastgelegd in de

opdrachtovereenkomst. De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor

rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door 4HOME gebruikt kunnen worden.

26. De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de

uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk

persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te

verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

27. 4HOME kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en

documenten. 4Home is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die

is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de

door 4HOME geleverde dienst(en). 4HOME is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik

van geleverde informatie en documenten. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W.,

tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat de opgegeven prijs inclusief B.T.W. is. In algemene zin

opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in

reclame-uitingen) kunnen door 4HOME te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende

overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

4HOME biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of

bewerkstelligen. 4HOME is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat 4HOME

is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de

onjuistheid of onvolledigheid voor 4HOME kenbaar behoorde te zijn. 4HOME is niet aansprakelijk

voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Indien

4HOME desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten

hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de

aansprakelijkheid voortvloeit. Alle eventuele aanspraken jegens 4HOME dienen direct na voltooiing

van de opdracht schriftelijk te worden gemeld. Indien eventuele aanspraken niet binnen uiterlijk 7

dagen na voltooiing van de opdracht schriftelijk zijn gemeld, vervalt de aansprakelijkheid.

28. 4HOME heeft het recht de huurovereenkomst tussentijds en zonder inachtneming van een

opzegtermijn, te ontbinden en de gehele meubilering terug te eisen in alle gevallen waarin: a.) De

huurder enige verplichting op de grond van de wet of van deze overeenkomst niet nakomt, na

hiervoor in gebreke te zijn gesteld; b.) De huurder in staat van faillissement wordt verklaard, of door

huurder surséance van betaling is aangevraagd; c.) Beslag van het geheel of een gedeelte van het

vermogen van huurder of op gehuurde meubilering van 4HOME wordt gelegd; d.) De huurder komt

te overlijden of in geval van rechtspersoon wordt ontbonden; e.) Één of meer meubelen door

verwijtbaar handelen van huurder ernstig wordt beschadigd. Bij een ontbinding op één of meer van

bovengenoemde gronden heeft de huurder geen recht op restitutie van huurvergoeding,

onverminderd het recht 4HOME op volledige schadevergoeding.